بررسی و شبيه سازی تاثير آلودگی برروی توزيع ولتاژ مقره های پليمری فشار قوی با حلقه های كرونا به روش اجزا محدود

بررسی و شبيه سازی تاثير آلودگی برروی توزيع ولتاژ مقره های پليمری فشار قوی با حلقه های كرونا به روش اجزا محدود

چکیده در چند دهه اخیر، بهره برداری از مقره های پلیمری در حال افرایش می باشد. یکی از مهم ترین عوامل استفاده از مقره های پلیمری بالاتر بودن ولتاژ شکست آلودگی به مقره های سرامیکی به دلیل خاصیت آب گریزی آنها می باشد.حساسیت این مقره ها به میدان الکتریکی بالا است و در صورتی...