بررسی ساختار انرژی های تجدیدپذیر

بررسی ساختار انرژی های تجدیدپذیر

چکیده: امروزه، با توجه به پیشرفت های زندگی بشر و نیاز روزافزون به انرژی و افزایش بهای سوخت های فسیلی و عوامل زیان آور زیست محیطی در استفاده از انرژی های فسیلی، استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر نظیر انرژی بادی، انرژی آبی، انرژی زمین گرمایی و انرژی خورشیدی از بخش...