بررسی ساختار انرژی های تجدیدپذیر

بررسی ساختار انرژی های تجدیدپذیر

چکیده: امروزه، با توجه به پیشرفت های زندگی بشر و نیاز روزافزون به انرژی و افزايش بهاي سوخت هاي فسيلي و عوامل زيان آور زيست محيطي در استفاده از انرژي هاي فسيلي، استفاده از منابع انرژي های تجديد پذير نظير انرژي بادي، انرژي آبي، انرژي زمين گرمايي و انرژي خورشيدي از بخش...