بررسی دلایل خرابی در سازه های هیدرولیکی و ترمیم و تقویت آنها (بتنی ،خاکی،سنگی)

بررسی دلایل خرابی در سازه های هیدرولیکی و ترمیم و تقویت آنها (بتنی ،خاکی،سنگی)

مقدمه: تخریب های ایجاد شده در سازه های هیدرولیکی سبب تضعیف عملکرد این سازه ها و در نهایت در صورت جدی بودن سبب تخریب کامل این سازه ها می شود و به همین علت با ترمیم این خسارت ها و عیوب می تواند باعث تقویت قسمت های آسیب دیده و در نهایت بهبود عملکرد هیدرولیکی سازه شد ....