تولید و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنیفورمیس 1390 BR

فهرست مطالب فصل اول آنزیم­ها، پروتئین­های کروی و مسئول بسیاری از واکنش­های ضروری بیوشیمیایی در میکروارگانیسم­ها، گیاهان و جانوران هستند. آنزیم­ها نقش­های مختلفی ایفا می­کنند و بدون اینکه خودشان تغییر یابند، توانایی منحصر به فردی در تسـهیل و تسـریع واکنش شیمیایی دارند...