مطالعه اثر عصاره آبی الکلی زنجبیل بر اختلالات کارکردی و بافتی کبدی ناشی از فروس سولفات در رت های نر

فهرست مطالب  فصل اول امروزه اکثر مردم با مقادیر بسیار زیادی از مواد شیمیایی و سموم مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم در تماس هستند (Devlin, 2002). کبد بعنوان یک عضو مهم علاوه بر اعمال متابولیک و ترشحی، در خنثی کردن سموم نیز نقش دارد. عمل سم زدایی در کبد توسط سیستم...