بهینه سازی مشخصه بهره EDFA برای سیستمهای WDM

بهینه سازی مشخصه بهره EDFA برای سیستمهای WDM

چکیده : استفاده از مالتی پیکسل های تقسیم طول موجWDM یکی از موثرترین راه ها برای افزایش ظرفیت سیستم فیبرنوری در شبکه مخابرات نوری مدرن است.تقویت کننده ی فیبرنوری آلاییده با اربیوم وسیله  ترکیبی خوبی برای سیستمWDM است،چون با استفاده ازEDFA میتوان دریک زمان،چند سیگنال در...