تأثير توزيع ناخالصي هاي بستر بر عملكرد تزانزيستور MOSFET  با آلايش هاله گون در سورس و درين

تأثير توزيع ناخالصي هاي بستر بر عملكرد تزانزيستور MOSFET با آلايش هاله گون در سورس و درين

مقدمه صنعت ساخت قطعات الكترونيك پيشرفتهاي قابل توجهي از نظر سرعت و قابليت عملكرد و هزينه داشته است اين نتايج ناشي از كوچك نمودن ابعاد ترانزيستور بوده است. ولي در عين حال مشكلات زيادي در كاهش مستمر ابعاد ترانزيستور بوجود مي آيد. برخي از اين آثار عبارتند از اثرات كانال...