طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

مقدمه با توجه به این که موضوع این پایان نامه طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع می‌باشد بنابراین فصل اول به معرفی دیسپاچینگ فوق توزیع و قابلیت‌های آن پرداخته و سلسله مراتب دیسپاچینگ در ایران را به طور کامل توضیح داده است سپس لزوم و مزایای بکارگیری سیستم دیسپاچینگ فوق توزیع...