انتخاب صفحه
بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات حفاظت دیستانس خطوط تک‌مداره، دو‌مداره و چند پایانه‌ای

بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات حفاظت دیستانس خطوط تک‌مداره، دو‌مداره و چند پایانه‌ای

مقدمه رله حفاظتی دیستانس، با اندازه‌گیری امپدانس خط از محل رله تا محل عیب در مدار بسته حاصل از فازهای تحت عیب، شامل مسیر جریان عیب، وقوع عیب را تشخیص می‌دهد. امپدانس اندازه‌گیری شده توسط رله با امپدانس تنظیمی رله مورد مقایسه قرار گرفته، در صورتی که امپدانس اندازه گیری...
آشکارسازهای نیمه هادی

آشکارسازهای نیمه هادی

پیشگفتار پـرتو هـای ایکـس وگامـا در صـنایع مخـتلف کاربردهای فراوانی پیدا کرده اند.چون این دو پرتو به طور ناخواسـته ممکـن اسـت تولـید شـوند، لـذا بـاید آنها را شناسائی کرده و محیط اطراف را در مقابل آثارشانمحافظـت کـرد. هنگامـی که تولید این دو نوع پرتو عمدی باشد مقدار...