طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه

طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه

مقدمه: در این پروژه در ابتدا برای آشنایی هر چه بیشتر با مطالب موجود،سعی بر ارائه تعاریف پایه و مفاهیم عمومی در زمینه آشوب و کنترل و سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهایChaotic گردید. مثل تعریف دینامیک غیرخطی آشوب و تعریف مربوط به روشهای سنکرونیزاسیون که در ادامه نیز اشارهای...
تناوب و آشوب

تناوب و آشوب

چکیده: تکرارهای نگاشت های مختلف روی یک بازه گاهی رفتارهای متناوب و گاهی رفتارهای غیر متناوب و آشوبناک از خود نشان می دهند. پس از معرفی مفهوم تناوب و رباینده ، رباینده های خانواده ی درجه ی دو را معرفی می کنیم. رباینده ها به عنوان مجموعه نقاط حدی مدار های مختلف مورد...