طراحي و پياده سازي كنترل تطبيقي و سنكرونيزاسيون سيستم آشوب گونه

طراحي و پياده سازي كنترل تطبيقي و سنكرونيزاسيون سيستم آشوب گونه

مقدمه: در اين پروژه در ابتدا براي آشنايي هر چه بيشتر با مطالب موجود،سعي بر ارائه تعاريف پايه و مفاهيم عمومي در زمينه آشوب و كنترل و سنكرونيزاسيون تطبيقي سيستمهايChaotic گرديد. مثل تعريف ديناميك غيرخطي آشوب و تعريف مربوط به روشهاي سنكرونيزاسيون كه در ادامه نيز اشارهاي...
تناوب و آشوب

تناوب و آشوب

چکیده: تکرارهای نگاشت های مختلف روی یک بازه گاهی رفتارهای متناوب و گاهی رفتارهای غیر متناوب و آشوبناک از خود نشان می دهند. پس از معرفی مفهوم تناوب و رباینده ، رباینده های خانواده ی درجه ی دو را معرفی می کنیم. رباینده ها به عنوان مجموعه نقاط حدی مدار های مختلف مورد...