آشوب مقاوم در خانواده نگاشت های یک پارامتری که در بازه حقیقی تعریف شده است

آشوب مقاوم در خانواده نگاشت های یک پارامتری که در بازه حقیقی تعریف شده است

چکیده در این جا مفهوم آشوب مقاوم با ارائه ی مثال های متعدد مورد بررس قرار م گیرد. ثابتم شود تمام اعضای ی خانواده نگاشت های هموار ی کوهان با آشوب مقاوم با هم مزودجتوپولوژی هستند. اما در مورد نگاشت های چند کوهان این مطلب برقرار نیست. و به طور کلهذلولوی بودن در خانواده...