آشنایی با ims و رابطه آن با NGM و بررسی سیستم های امنیتی آن

آشنایی با ims و رابطه آن با NGM و بررسی سیستم های امنیتی آن

مقدمه: IMS (زیر سیستم چند رسانه ای بر مبنای IP ) در واقع یک شالوده شبکه سیار است کـه انتقـال اطلاعـات،صحبت و تکنولوژی شبکه سیار را در طی یک ساختار برمبنای IP ممکن می سازد و جهت پر کـردن فاصـلهمیان مخابرات کلاسیک و سرویسهای جدید مانند اینترنت و افزایش کیفیت ، یکپارچه...