آشنایی با ims و رابطه آن با NGM و بررسی سیستم های امنیتی آن

آشنایی با ims و رابطه آن با NGM و بررسی سیستم های امنیتی آن

مقدمه: IMS (زير سيستم چند رسانه اي بر مبناي IP ) در واقع يك شالوده شبكه سيار است كـه انتقـال اطلاعـات،صحبت و تكنولوژي شبكه سيار را در طي يك ساختار برمبناي IP ممكن مي سازد و جهت پر كـردن فاصـلهميان مخابرات كلاسيك و سرويسهاي جديد مانند اينترنت و افزايش كيفيت ، يكپارچه...