پیاده سازی چند پروسه صنعتی با استفاده از رله های قابل برنامه ریزی LOGO!و آموزش نرم افزار لوگو

پیاده سازی چند پروسه صنعتی با استفاده از رله های قابل برنامه ریزی LOGO!و آموزش نرم افزار لوگو

چکیده : همان طور که می دانیم استفاده از مدارهای فرمان در راه اندازی و کنترل مدارهای قدرت بسیار ضروری می باشد.در این نرم افزار خواهیم آموخت که چگونه مدارات فرمان را با وسیله ای به نام رله منطقی قابل برنامه ریزی اجرا کنیم. به کارگیری رله های قابل برنامه ریزی باعث می شود...