سيستم كنترلي TDC2000

سيستم كنترلي TDC2000

مقدمه : طي سالهاي اخير سيستم هاي كنترل از يك فرآوري تكنولوژي به نيروي مسطحي در اتوماسيون سنعتي تبديل شده است، صنايع نفت، گاز، پتروشيمي،كاغذسازي، نيروگاهها و پالايشگاهها و… تنها بخش از قلمرو و كاربرد آنرا تشكيل مي دهند. اين گسترش كاربرد طبعاً سبب رقابت شديد و...