سیستم کنترلی TDC2000

سیستم کنترلی TDC2000

مقدمه : طی سالهای اخیر سیستم های کنترل از یک فرآوری تکنولوژی به نیروی مسطحی در اتوماسیون سنعتی تبدیل شده است، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی،کاغذسازی، نیروگاهها و پالایشگاهها و… تنها بخش از قلمرو و کاربرد آنرا تشکیل می دهند. این گسترش کاربرد طبعاً سبب رقابت شدید و...