هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

مقدمه: طرح مباحث زیست محیطی و بحران نفتی ناشی از وقایع سیاسی در خاورمیانه در سالهای دهه ۱۹۷۰ به همراه تغییرات در اقتصاد جهانی، منجر به کاهش نرخ رشد مصرف انرژی الکتریکی از ۷-۶% به ۳-۶/۱% در دهه ۱۹۸۰میلادی شد.[1] به دنبال کاهش تقاضا، افزایش بیرویه هزینه های انتقال و...

بررسی پایداری سیستم های قدرت در حضور تولیدات پراکنده

چکیده                مفهوم تجمیع  واحدهای نیروگاهی کوچک و متوسط در شبکه­های توزیع به عنوان منابع مولد برق جایگزین، به یک واقعیت جهانی تبدیل شده است. ملاحظات اجتماعی و سیاسی که بکارگیری منابع  تجدید  پذیر را ترویج می­دهند، موجب گسترش مقیاس بزرگ تولیدات پراکنده در سیستم...