هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

مقدمه: طرح مباحث زيست محيطي و بحران نفتي ناشي از وقايع سياسي در خاورميانه در سالهاي دهه ۱۹۷۰ به همراه تغييرات در اقتصاد جهاني، منجر به كاهش نرخ رشد مصرف انرژي الكتريكي از ۷-۶% به ۳-۶/۱% در دهه ۱۹۸۰ميلادي شد.[1] به دنبال كاهش تقاضا، افزايش بيرويه هزينه هاي انتقال و...

بررسی پایداری سیستم های قدرت در حضور تولیدات پراکنده

چکیده                مفهوم تجمیع  واحدهای نیروگاهی کوچک و متوسط در شبکه­های توزیع به عنوان منابع مولد برق جایگزین، به یک واقعیت جهانی تبدیل شده است. ملاحظات اجتماعی و سیاسی که بکارگیری منابع  تجدید  پذیر را ترویج می­دهند، موجب گسترش مقیاس بزرگ تولیدات پراکنده در سیستم...