آشنایی با  خواص الیاف پلی پروپیلن و تکنولوژی تولید و ریسندگی الیاف پلی پروپیلن

آشنایی با خواص الیاف پلی پروپیلن و تکنولوژی تولید و ریسندگی الیاف پلی پروپیلن

مقدمه : پلی پروپیلن یک ماده چند کاربردی است که سریعتر از الیاف پلیمر دیگر تولید می شود. پلی پروپیلن امکانات زیادی برای رسیدن به تولید مطلوب و آماده سازی نهایی را برای تولید کننده ها و مصرف کننده های نهایی ارائه می کند. پلی پروپیلن نقش مهم و فزاینده ای در کاربردهای...