آشنايي با  خواص الياف پلي پروپيلن و تكنولوژي توليد و ريسندگي الياف پلي پروپيلن

آشنايي با خواص الياف پلي پروپيلن و تكنولوژي توليد و ريسندگي الياف پلي پروپيلن

مقدمه : پلي پروپيلن يك ماده چند كاربردي است كه سريعتر از الياف پليمر ديگر توليد مي شود. پلي پروپيلن امكانات زيادي براي رسيدن به توليد مطلوب و آماده سازي نهايي را براي توليد كننده ها و مصرف كننده هاي نهايي ارائه مي كند. پلي پروپيلن نقش مهم و فزاينده اي در كاربردهاي...