بررسی سیگنال های EEG و تشخیص صرع به وسیله آن

بررسی سیگنال های EEG و تشخیص صرع به وسیله آن

مقدمه علیرغم اینکه 04 سال از فعالیت و بررسی در زمینه فیزیولوژی صرع میگذرد، هنوز آشکارسازی و پیشگویی آن در حال بررسی است ولی نشان داده شده است که آشکارسازی تخلیههای نرونی صرعی یعنی spike ها و امواج تیز در سیگنال EEG گامی مهم در تشخیص و درمان بیماری صرع است. در زمینه...