بررسی سیگنال های EEG و تشخیص صرع به وسیله آن

بررسی سیگنال های EEG و تشخیص صرع به وسیله آن

مقدمه عليرغم اينكه 04 سال از فعاليت و بررسي در زمينه فيزيولوژي صرع ميگذرد، هنوز آشكارسازي و پيشگويي آن در حال بررسي است ولي نشان داده شده است كه آشكارسازي تخليههاي نروني صرعي يعني spike ها و امواج تيز در سيگنال EEG گامي مهم در تشخيص و درمان بيماري صرع است. در زمينه...