انتخاب صفحه
شبیه سازی سه بعدی کمپرسور شعاعی دو طبقه

شبیه سازی سه بعدی کمپرسور شعاعی دو طبقه

چکیده جریان‌ واقعی‌ درون‌ کمپرسور‌ سه‌ بعدی‌ و‌ کاملا‌ آشفته‌ است‌ که‌ علتآن‌ هندسه‌ پیچیده ،‌لز جت‌ جریان‌ و‌ سرعت‌ بالای‌ آن‌ می‌ باشد. از‌ این‌ رو‌ برای‌ تحلیل‌ و‌شناخت‌ صحیح‌ جریان‌ سعی‌ میشود‌ که‌ میدان ‌جریان ‌در کمپرسور ‌به ‌صورت ‌سه ‌بعدی ‌تحلیل ‌شود. ‌در ‌این...