انتخاب صفحه
بررسی تجربی فرآیند گذر احتراق آشفته به انفجار

بررسی تجربی فرآیند گذر احتراق آشفته به انفجار

چکیده پایان نامه هدف از این بررسی مطالعه تجربی اثر فاصله[1] بین صفحات ارفیس[2] و نسبت انسداد[3] بر پدیده گذر احتراق به انفجار[4] در لوله هایی است که در بخشی از طول آنها صفحات ارفیس بکار رفته است. بدین منظور لوله انفجاری طراحی و ساخته شده است، طول لوله بکار رفته در این...