بررسی تجربی فرآيند گذر احتراق آشفته به انفجار

بررسی تجربی فرآيند گذر احتراق آشفته به انفجار

چكيده پايان نامه هدف از اين بررسي مطالعه تجربي اثر فاصله[1] بين صفحات ارفيس[2] و نسبت انسداد[3] بر پديده گذر احتراق به انفجار[4] در لوله هايي است كه در بخشي از طول آنها صفحات ارفيس بكار رفته است. بدين منظور لوله انفجاري طراحي و ساخته شده است، طول لوله بكار رفته در اين...