انتخاب صفحه

بررسی آسیب پذیری لرزه ای پل قره سو

مقدمه بررسی آسیب پذیری سازه ها بحث جدیدی است پیرامون سازه های از قبل ساخته شده که اکنون در حال بهره برداری بوده و یا در حال اجرا می باشند که از طریق دستورالعمل بهسازی لرزه ای به کنترل آنها پرداخته می شود و مشخص می گردد که المانها و نقاط ضعیف سازه کجاست و تحت اثر نیروی...

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل چند دهانه با پایه های بتنی

مقدمه پل های عناصر کلیدی بزرگراه ها تلقی میشوند واحداث آنها نسبت به بقیه اجزای راه بسیار پرهزینه میباشند وبه علت ظرافت ساختار سیستم سازه ای آنها آسیب پذیر ترین عناصر را در برابر زلزله میباشد.نتیجه خسارت ویا انهدام پلها دریک زلزله شدید فقدان دسترسی به خدمات اضطراری...