انتخاب صفحه

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل قوسی فلزی قطور واقع در کیلومتر 909+250 مسیر راه آهن ایران-ترکیه

مقدمه پلها عناصرکلیدی بزرگزاهها و راه اهن تلقی می شوند و احداث آنها  نسبت به بقیه اجزای راه و راه آهن بسیار پرهزینه و به علت ظرافت ساختار سیستم سازه ای انها،آسیب پذیرترین عناصر راه و راه آهن در برابر زلزله می باشد.خصوص پلهای احداث شده در کشورمان درطراحی و ساخت بسیاری...