مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

مقدمه در گذر ایام و در طول سالیان متمادی بعد از ظهور تمدنها همواره شاهد وقوع حوادات طبیعی از قبیل زمین لرزه بوده ایم که به تناوب در نقاط مختلف این جهان خاکی به وقوع پیوسته و هر بار عده زیادی از همنوعان ما را کشته و خسارات مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی و روانی و...