انتخاب صفحه

بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

مقدمه: در طول حیات  انسانی،همواره عوامل بی شماری جان،مال و بعضای حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی که به حالت عوامل ناشناخته بعضا غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته...