انتخاب صفحه

مقایسه تأثیر مصرف دو نوع مکمل کراتین و کراتین- کربوهیدرات بر توان بی هوازی و شاخصهای آسیب سلولی (CK,LDH) در دانش آموزان ورزشکار

چکیده      پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر مصرف دو نوع مکمل کراتین و کراتین- کربوهیدرات  بـر تـوان بـیهوازی و شاخصهای آسیب سلولی (CK,LDH) در دانش آموزان پسر دوره متوسطه رده سنی ۱۸- ۱۵       سـال شهرستان کوهرنگ انجام شد. در این راستا تعداد ۳۶ نفر از دانش آموزان ایـن...