انتخاب صفحه

مطالعه جدایه های قارچی ملتحمه چشم گاوهای دورگه هلشتاین سالم

 فهرست مطالب فصل اول قارچ ها به عنوان یک عامل مشخص و فزاینده مرگ و میر در انسان و حیوانات به شمار می‌روند. اخیراً این عوامل به عنوان علل عفونت های فرصت طلب با سیر شدید، به خصوص در موارد دچار ضعف ایمنی شناخته شده اند. از آنجایی که پیش آگهی حالات فوق وخیم می‌باشد تشخیص...