بررسی اثرات آسپرومازین و زایلازین بر آریتمی ناشی از اپی نفرین در موش صحرایی بیهوش شده با پروپوفول

بررسی اثرات آسپرومازین و زایلازین بر آریتمی ناشی از اپی نفرین در موش صحرایی بیهوش شده با پروپوفول

 فهرست مطالب فصل اول: مقدمه سیستم قلبی- عروقی از سیستم­های حیاتی بدن هر موجود زنده است که توقف چند دقیقه‌ای آن باعث مرگ می­شود. شناخت عواملی که بر روی این سیستم تاٌثیر گذاشته و یا سبب بر هم زدن آن می­شوند اهمیت بسزایی دارد. از عواملی که می­تواند بر این سیستم اثر داشته...