تهیه و تدوین معیارهای طراحی پلهای بتنی بر مبنای عملکرد آنها

تهیه و تدوین معیارهای طراحی پلهای بتنی بر مبنای عملکرد آنها

فهرست مطالب 1- فصل اول (آلیات) پلها به عنوان سازه های مهم و آلیدی در شبکه شریانی راههای یک آشور، نقش منحصر به فردی را به لحاظ سیاسی و نظامی ایفا میکنند و تامین ایمنی و پایداری پل بویژه هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه مانند زلزله از ضرورت بالایی برخوردار است.ازآنجا آه پل...