تهيه و تدوين معيارهاي طراحی پلهاي بتني بر مبناي عملكرد آنها

تهيه و تدوين معيارهاي طراحی پلهاي بتني بر مبناي عملكرد آنها

فهرست مطالب 1- فصل اول (آليات) پلها به عنوان سازه هاي مهم و آليدي در شبكه شرياني راههاي يك آشور، نقش منحصر به فردي را به لحاظ سياسي و نظامي ايفا ميكنند و تامين ايمني و پايداري پل بويژه هنگام وقوع حوادث غير مترقبه مانند زلزله از ضرورت بالايي برخوردار است.ازآنجا آه پل...