تحليل عوامل آسيب پذيري شهر در برابر زلزله

فهرست مطالب  فصل اول :  کليات تحقيق از زمان شروع نگارش پايان نامة حاضر، چندين زلزلة هولناک از جمله در کشور هائيتي که حدود 30000 نفر کشته و  مجروح به جاي گذاشت و علاوه بر آن منجر به پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي زيادي مانند به غارت رفتن اموال مردم، بي سرپرست شدن کودکان،...