انتخاب صفحه

تحلیل عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله

فهرست مطالب  فصل اول :  کلیات تحقیق از زمان شروع نگارش پایان نامه حاضر، چندین زلزله هولناک از جمله در کشور هائیتی که حدود 30000 نفر کشته و  مجروح به جای گذاشت و علاوه بر آن منجر به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی زیادی مانند به غارت رفتن اموال مردم، بی سرپرست شدن کودکان،...