ترکیب شیمیایی سنگهای معدنی در صنعت سیمان با تاکید برآهک

ترکیب شیمیایی سنگهای معدنی در صنعت سیمان با تاکید برآهک

مقدمه : صنایع معدنکاری و کشاورزی صنایع پایه کشورهاست. به کمک صنایع کشاورزی میتوان مواد اولیه خوراکی ، پوشاکی و تا حدودی بعضی مصالح ساختمانی را تامین کرد ، ولی به کمک صنعت معدنکاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف تامین میشود.مواد اساسی ساختمان سازی نظیر سنگهای طبیعی ،...