اثر تمرينات هوازی بر عملكرد ريوی دانش آموزان دختر 21 تا 41 سال مبتلا به آسم

اثر تمرينات هوازی بر عملكرد ريوی دانش آموزان دختر 21 تا 41 سال مبتلا به آسم

چكيده: هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر هشت هفته تمرين هوازي بر عملكرد ريوي دانش آموزان21 تا 41 سال مبتلا به آسم بود. اين تحقيق، مطالعه اي نيمه تجربي با آزمون قبل و بعد مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان دختر مبتلا به آسم 21 تا 41 سال در مدارس راهنمايي شهرستان...