انتخاب صفحه
اثر تمرینات هوازی بر عملکرد ریوی دانش آموزان دختر 21 تا 41 سال مبتلا به آسم

اثر تمرینات هوازی بر عملکرد ریوی دانش آموزان دختر 21 تا 41 سال مبتلا به آسم

چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر عملکرد ریوی دانش آموزان21 تا 41 سال مبتلا به آسم بود. این تحقیق، مطالعه ای نیمه تجربی با آزمون قبل و بعد می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مبتلا به آسم 21 تا 41 سال در مدارس راهنمایی شهرستان...