بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت

بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت

مقدمه راهسازان از زمانهاي قديم بر لزوم و اهميت روسازي راهها واقف بوده اند و برحسب مورد از انواع آن استفاده مي كردند. طرح،اجرا و نگهداري روسازي راه‌ها از مهم‌ترين و در عين حال از مشكل‌ترين قسمت هاي راهسازي است و اغلب اشكالات بعدي زاييده طرح، اجرا و يا نگهداري غير اصولي...
موجي شدن آسفالت

موجي شدن آسفالت

مقدمه روسازي ازچندين لايه مختلف تشكيل ميگردد كه تعدادي از آنها را لايه هاي چسبنده و تعدادي ديگر را لايههاي غير چسبنده تشكيل ميدهند. در اثر تردد وسـايل نقليـه بـر روسـازي راه هـا،تنش به كليه اين لايهها اعمال ميگردد. ميزان اين تنش از لايهاي به لايه ديگر كاهش مييابد،...
روش ارزيابي استاندارد PCI در رو سازی جاده ها

روش ارزيابي استاندارد PCI در رو سازی جاده ها

مقدمه 1-1 تعريف مسئله روسازيها سرمايه هاي يك كشور محسوب ميشوند كه ساليانه بخش عمده اي از بودجه عمراني سازمانهاي ذيربط صرف ترميم ،بهسازي ، حفظ و نگهداري آنها ميشود . تأمين اعتبار كافي براي اين منظور چالشي است كه مديران عالي همواره با آن مواجه بوده اند . تحقيقات دامنه...