انتخاب صفحه
بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت

بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت

مقدمه راهسازان از زمانهای قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بوده اند و برحسب مورد از انواع آن استفاده می کردند. طرح،اجرا و نگهداری روسازی راه‌ها از مهم‌ترین و در عین حال از مشکل‌ترین قسمت های راهسازی است و اغلب اشکالات بعدی زاییده طرح، اجرا و یا نگهداری غیر اصولی...
موجی شدن آسفالت

موجی شدن آسفالت

مقدمه روسازی ازچندین لایه مختلف تشکیل میگردد که تعدادی از آنها را لایه های چسبنده و تعدادی دیگر را لایههای غیر چسبنده تشکیل میدهند. در اثر تردد وسـایل نقلیـه بـر روسـازی راه هـا،تنش به کلیه این لایهها اعمال میگردد. میزان این تنش از لایهای به لایه دیگر کاهش مییابد،...
روش ارزیابی استاندارد PCI در رو سازی جاده ها

روش ارزیابی استاندارد PCI در رو سازی جاده ها

مقدمه 1-1 تعریف مسئله روسازیها سرمایه های یک کشور محسوب میشوند که سالیانه بخش عمده ای از بودجه عمرانی سازمانهای ذیربط صرف ترمیم ،بهسازی ، حفظ و نگهداری آنها میشود . تأمین اعتبار کافی برای این منظور چالشی است که مدیران عالی همواره با آن مواجه بوده اند . تحقیقات دامنه...