انتخاب صفحه

تحلیل, ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم

مقدمه: امروزه هزینه های بسیاری صرف تولید و ترمیم روسازی های آسفالت گرم می شود. مطابق آمار بدست آمده هزینه های سالانه تولید قیر و آسفالت در کشور حدودا ۲۵۰۰ میلیارد تومان می باشد که این مبلع، حدود ۱۵ درصد بودجه عمرانی کشور را بخود اختصاص داده است. بعلاوه، متوسط عمر...