انتخاب صفحه
عملیات حرارتی آستمپرینگ، قطعات با ضخامت بالا

عملیات حرارتی آستمپرینگ، قطعات با ضخامت بالا

مقدمه چدن نشکن آستمپر (1ADI) گروهی از چدن های نشکن هستند کـه جهـت بـه دسـت آوردن ریـز سـاختار اساسـاًبینایتی تحت عملیـات حرارتـیایزوترمـال (آسـتمپرینگ )قـرار مـی گیرنـد. چـدن هـایADI بیشـترین خـواصاستحکامی را در کل خانواده چدن ها دارا هستند. این خواص اساساً به ترکیب...