عمليات حرارتي آستمپرينگ، قطعات با ضخامت بالا

عمليات حرارتي آستمپرينگ، قطعات با ضخامت بالا

مقدمه چدن نشكن آستمپر (1ADI) گروهي از چدن هاي نشكن هستند كـه جهـت بـه دسـت آوردن ريـز سـاختار اساسـاًبينايتي تحت عمليـات حرارتـيايزوترمـال (آسـتمپرينگ )قـرار مـي گيرنـد. چـدن هـايADI بيشـترين خـواصاستحكامي را در كل خانواده چدن ها دارا هستند. اين خواص اساساً به تركيب...