انتخاب صفحه
اصول طراحی ترافیکی آسانسورها  و مدیریت حرکت آنها

اصول طراحی ترافیکی آسانسورها و مدیریت حرکت آنها

مقدمه: امروزه با افزایش رو به رشد جمعیت، تمرکز مراکز مهم صنعتی در شهرهای بزرگ، افزایش انسانها برای زندگی شهری و کمبود فضا برای استقرار این جمعیت، انسان امروزی ناگزیر به زندگی آپارتمانی شده است. قوانین وضع شده از سوی دولتمردان مبنی بر ثابت ماندن کاربری اراضی کشاورزی،...