اصول طراحي ترافيكي آسانسورها  و مدیریت حرکت آنها

اصول طراحي ترافيكي آسانسورها و مدیریت حرکت آنها

مقدمه: امروزه با افزايش رو به رشد جمعيت، تمركز مراكز مهم صنعتي در شهرهاي بزرگ، افزايش انسانها براي زندگي شهري و كمبود فضا براي استقرار اين جمعيت، انسان امروزي ناگزير به زندگي آپارتماني شده است. قوانين وضع شده از سوي دولتمردان مبني بر ثابت ماندن كاربري اراضي كشاورزي،...