یادگیری فیزیک با نظام آموزش فردی (PSI) و مقایسه ی آن با نظام آموزش سنتی با توجه به استعدادهای مختلف دانش آموزان

چکیده:  تحقیق حاضر بمنظور مقایسه تاثیر نظام آموزش فردي و نظام آموزش سنتی با توجه به استعدادهاي دانش آموزان سال اول دبیرستان طالقانی تشویر در استان زنجان در آموزش درس فیزیک طراحی و اجرا شده است. به این منظور یک برنامه درسی منطبق با برنامه PSI از یک قسمت کتاب درسی که...