ارزيابي شناساگرهاي متابوليسم استخوان و تنش اكسيداتيو در موش هاي صحرايي هيپرليپيدميك درمان شده با دوزاژ رايج و بالاي نياسين

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و هدف  نياسين (ويتامين B3 يا اسيد نيكوتينيك) در مقادير فارماكولوژيك موجب كاهش ميزان كلسترول و تري گليسريدها و افزايش  ميزان HDL-c سرمي مي شود (Villines و همكاران، 2012) و لذا به عنوان يكي از پركاربرد ترين داروها در درمان ديس ليپيدمي و...