انتخاب صفحه

ارزیابی روند نمایه¬های دمایی هواشناسی کشاورزی در ایران

فهرست مطالب   فصل اول – پیشگفتار دمای هوا یکی از مهم‌ترین ویژگی­های اقلیمی است که مقدار آن رو به فزونی است. میانگین دمای جهانی میزان 74/0 درجه سانتی­گراد در قرن گذشته (IPCC[1], 2007) و میانگین دمای سطح زمین در حدود 7/0 درجه سانتی­گراد افزایش داشته است et al., 2007)...