انتخاب صفحه
روشهای اندازه گیری پرزدانه و فاکتورهای اثرگذار روی تشکیل پرزدانه و تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی استر روی پرزدهی پارچه های فاستونی

روشهای اندازه گیری پرزدانه و فاکتورهای اثرگذار روی تشکیل پرزدانه و تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی استر روی پرزدهی پارچه های فاستونی

مقدمه: پرزدهی پارچه یکی از مسایل جدی برای کارخانجات پوشاک به شمار می رود. به دلیل اهمیتی که مکانیزم تشکیل پرزدانه و پارامترهای تاثیرگذار برآن دارند ؛ این موضوع توسط تعداد زیادی از محققان در میانه سال1950 مورد بررسی قرار گرفت با ظهور الیاف مصنوعی ، به دلیل استفاده...