روشهاي اندازه گيري پرزدانه و فاكتورهاي اثرگذار روي تشكيل پرزدانه و تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

روشهاي اندازه گيري پرزدانه و فاكتورهاي اثرگذار روي تشكيل پرزدانه و تاثير خواص فيزيكي و مكانيكي الياف پلي استر روي پرزدهي پارچه هاي فاستوني

مقدمه: پرزدهي پارچه يكي از مسايل جدي براي كارخانجات پوشاك به شمار مي رود. به دليل اهميتي كه مكانيزم تشكيل پرزدانه و پارامترهاي تاثيرگذار برآن دارند ؛ اين موضوع توسط تعداد زيادي از محققان در ميانه سال1950 مورد بررسي قرار گرفت با ظهور الياف مصنوعي ، به دليل استفاده...