انتخاب صفحه
تعیین روایی معادله آلومتریک ویژه اندازه گیری vo۲max دختران۱۲ تا ۱۶ ساله غیر ورزشکار

تعیین روایی معادله آلومتریک ویژه اندازه گیری vo۲max دختران۱۲ تا ۱۶ ساله غیر ورزشکار

عنوان: تعیین روایی معادله آلومتریک برای اندازه گیری  دانش آموزان دختر 12-16 ساله استاد راهنما: دکتر عباسعلی گائینی استاد مشاور: دکتر مجید کاشف نگارش: زهرا صابری نوغابی چکیده: تحقیق حاضر با هدف تعیین روایی معادله آلومتریک در اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی دانش آموزان...
تاثیر یک جلسه فعالیت بیشینه بر میزان ایمونوگلوبولین A بزاقی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

تاثیر یک جلسه فعالیت بیشینه بر میزان ایمونوگلوبولین A بزاقی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

چکیده پژوهش با هدف بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت بیشینه بر میزان ایمونو گلوبین A بزاقی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دوره ی متوسطه می باشد. آزمودنی های این پژوهش را 15 دانش آموز غیر ورزشکار (با میانگین های سن، شاخص توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی بدن به ترتیب...
تاثیر مصرف کوتاه مدت گلوتامین بر اسید لاکتیک خون در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه در پسران ورزشکار

تاثیر مصرف کوتاه مدت گلوتامین بر اسید لاکتیک خون در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه در پسران ورزشکار

چکیده: تحقیق حاضر با هدفبررسی تاثیر مصرفکوتاه مدت گلوتامین بر اسید لاکتیک خون در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه در پسران ورزشکار بود. بدین منظور از بین دانشجویان ورزشکار رشته تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران تعداد 12 نفر آزمودنی بامیانگین سنی 414/1±...