بررسی آزمايشگاهی پارامترهای تاثير گذار بر روی پيوستگی ميلگردهای FRP و فولادی در بتن هاي خود تراكم

بررسی آزمايشگاهی پارامترهای تاثير گذار بر روی پيوستگی ميلگردهای FRP و فولادی در بتن هاي خود تراكم

چکیده در اغلب بتن مسلح بارها وارده مستقیما بر سطح بتنی اعمال شده و لذا میلگردهای موجود در قطعه بواسطه اتصال  و پیوستگی بین بتن و فولاد تحت تنش قرار میگیرند با توجه به اینکه ظرفیت کششی محوری فولاد به مراتب بیش از مقاومت بتن است انتقال نیرو تنها بوسیله طول های انتهایی...