انتخاب صفحه
بررسی آزمایشگاهی پارامترهای تاثیر گذار بر روی پیوستگی میلگردهای FRP و فولادی در بتن های خود تراکم

بررسی آزمایشگاهی پارامترهای تاثیر گذار بر روی پیوستگی میلگردهای FRP و فولادی در بتن های خود تراکم

چکیده در اغلب بتن مسلح بارها وارده مستقیما بر سطح بتنی اعمال شده و لذا میلگردهای موجود در قطعه بواسطه اتصال  و پیوستگی بین بتن و فولاد تحت تنش قرار میگیرند با توجه به اینکه ظرفیت کششی محوری فولاد به مراتب بیش از مقاومت بتن است انتقال نیرو تنها بوسیله طول های انتهایی...