انتخاب صفحه
شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقهای ضخیم

شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورقهای ضخیم

چکیده در این تحقیق سعی شده است تا فرآیند کشش عمیق روی ورقهای ضخیم مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،سپس بر اساس نتایج حاصله به شبیه سازی این فرآیند توسط نرم افزار المان محدودABAQUS v6.8 پرداخته شد. به دلیل محدویت های شکل پذیری ورق ضخیم در فرآیند شکل دهی، مطالعات بسیار کم لا...