شبیه سازي فرآیند کشش عمیق ورقهاي ضخیم

شبیه سازي فرآیند کشش عمیق ورقهاي ضخیم

چکیده در این تحقیق سعی شده است تا فرآیند کشش عمیق روي ورقهاي ضخیم مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،سپس بر اساس نتایج حاصله به شبیه سازي این فرآیند توسط نرم افزار المان محدودABAQUS v6.8 پرداخته شد. به دلیل محدویت هاي شکل پذیري ورق ضخیم در فرآیند شکل دهی، مطالعات بسیار کم لا...