انتخاب صفحه

کاربرد روش های نوین پردازش تصویر و ویدئو برای تعیین خواص مکانیکی اعضای خمشی

چکیده :  شناخت خواص مکانیکی اعضای تشکیل دهنده ی یک سازه، از دیر باز اهمیت فراوانی در مهندسی عمران داشته است. تا کنون، محققین روش های زیادی را برای اندازه گیری جابجایی یک نقطه ی خاص در سازه تحت بار های مختلف، ارائه داده اند.یکی از این روش ها، استفاده از حس گرهای...