کاربرد روش هاي نوین پردازش تصویر و ویدئو براي تعیین خواص مکانیکی اعضاي خمشی

چکیده :  شناخت خواص مکانیکی اعضاي تشکیل دهنده ي یک سازه، از دیر باز اهمیت فراوانی در مهندسی عمران داشته است. تا کنون، محققین روش هاي زیادي را براي اندازه گیري جابجایی یک نقطه ي خاص در سازه تحت بار هاي مختلف، ارائه داده اند.یکی از این روش ها، استفاده از حس گرهاي...