انتخاب صفحه
ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیر

ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیر

مقدمه با توجه به افزایش روز افزون میزان آمد و شد وسائط نقلیه و تنوع شرایط آب و هوایی، قیرهای موجود قابلیت تأمین رفتارهای مطلوب مخلوط های آسفالتی هما نند انعطاف پذیری، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت در برابر شیارشدگی و تغییر شکل های دائمی را ندارد. لذا در سالیان اخیر...