بررسي مدلهاي شبكه¬اي به عنوان روشي عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني

بررسي مدلهاي شبكه¬اي به عنوان روشي عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني

فهرست مطالب فصل اول شبيه‌سازي جريان درون محيط هاي متخلخل در طي سه دهه‌ي گذشته توجه بسياري از محققان را به خود جلب کرده است .(Vafai, 2005) کاربردهاي گوناگون اين شبيه‌سازي را مي‌توان در شاخه‌هايي مانند مهندسي آب، مهندسي محيط زيست، مهندسي نفت و هيدرولوژي آبهاي زيرزميني...