انتخاب صفحه
طرح یک آزمایشگاه حمل و نقل

طرح یک آزمایشگاه حمل و نقل

مقدمه در سالیان اخیر رشد زیاد حمل و نقل و استفاده از وسایل نقلیه ضرورت تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در این رشته را بیشتر نشان داده و در راستای تامین نیروی انسانی در این رشته چندین دانشگاه اقدام به ایجاد رشته حمل و نقل و بصورت تخصصی تر دو رشته راه و ترابری و برنامه...