طرح يك آزمايشگاه حمل و نقل

طرح يك آزمايشگاه حمل و نقل

مقدمه در ساليان اخير رشد زياد حمل و نقل و استفاده از وسايل نقليه ضرورت تربيت و آموزش نيروي انساني متخصص در اين رشته را بيشتر نشان داده و در راستاي تامين نيروي انساني در اين رشته چندين دانشگاه اقدام به ايجاد رشته حمل و نقل و بصورت تخصصي تر دو رشته راه و ترابري و برنامه...