انتخاب صفحه
بازرسی چشمی جوشکاری(VT)

بازرسی چشمی جوشکاری(VT)

بازرسیچشمی(VT) بازرسی چشمی در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت محصولات،از آزمون چشمی به عنوان اولین تست ویا در بعضی موارد به عنوان تنها متد ارزیابی بازرسی ،استفاده می شود.اگر آزمون چشمیبطور مناسب اعمال شود،ابزار ارزشمندی می تواند واقع گردد....