انتخاب صفحه
روش های خوشه بندی clustering سلسله مراتبی و خوشه بندی آریتمی قلبی

روش های خوشه بندی clustering سلسله مراتبی و خوشه بندی آریتمی قلبی

مقدمه : بیماری های قلبی هر ساله در جهان تعداد زیادی از انسان ها را از بـین مـی بـرد. آمـار مـرگ و میـر بعلـتمشکلات قلبی بسیار بیشتر از هر سانحه و یا اتفاق طبیعی است. این امر دلیـل اصـلی توسـعه فعالیـت هـایعلمی و پژوهشی در دانش پزشکی در زمینه بیماری های قلبی و گسترش...