انتخاب صفحه
طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی

طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی

مقدمه تقطیر روشی است برای جداسازی اجزای یک محلول ، بر اساس قابلیت توزیع مواد بین فازهای گاز و مایع ، وقتی که تمام اجزا در هر دو فاز موجود باشند. در اینجا بر خلاف عمل جذب یا دفع گازی ، که در آنها ماده جدیدی به منظور ایجاد فاز دوم به مخلوط اضافه می شود ، فاز جدید به...
تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی

مقدمه: تکنولوژی تولید آروماتیک ها به عنوان یکی از حلقه های اصلی در تولیدات بالادستی صنعت پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور بدون توجه به نوع دانش فنی در فرآیند تولید قبل از انجام هر عملیاتی خوراک خام که می تواند نفتا، بنزین پیرولیز و یا میعانات...