طراحي و بهينه سازي برج تقطير جداسازي اورتو زايلين از مخلوط زايلين ها از ديدگاه انرژي

طراحي و بهينه سازي برج تقطير جداسازي اورتو زايلين از مخلوط زايلين ها از ديدگاه انرژي

مقدمه تقطير روشي است براي جداسازي اجزاي يك محلول ، بر اساس قابليت توزيع مواد بين فازهاي گاز و مايع ، وقتي كه تمام اجزا در هر دو فاز موجود باشند. در اينجا بر خلاف عمل جذب يا دفع گازي ، كه در آنها ماده جديدي به منظور ايجاد فاز دوم به مخلوط اضافه مي شود ، فاز جديد به...
تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي

تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي

مقدمه: تكنولوژي توليد آروماتيك ها به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي در توليدات بالادستي صنعت پتروشيمي از اهميت ويژه اي برخوردار است. براي اين منظور بدون توجه به نوع دانش فني در فرآيند توليد قبل از انجام هر عملياتي خوراك خام كه مي تواند نفتا، بنزين پيروليز و يا ميعانات...