بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم و روشهاي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان ها به همراه آنالیز و مدلسازی آن

بررسی خسارات وارد از زلزله بر ساختمانهاي بتن مسلح داراي طبقه نرم و روشهاي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان ها به همراه آنالیز و مدلسازی آن

مقدمه ارزيابي رفتار سازه ها در زمين لرزه هاي بزرگ نمايانگر ايجاد خسارات قابل توجه حتي در ساختمانهاي طراحي شده بر پايه اصول مهندسي است و اين به معناي نا كافي بودن تك پارامتر مقاومت به ويژه در زمين لرزه هاي بزرگ ودر سطح فرو ريزش است .رفتار نا مطلوب سازه ها در برابر زمين...