انتخاب صفحه
بررسی اشتباهات متداول در طراحی ساختمانهای بتنی فولادی

بررسی اشتباهات متداول در طراحی ساختمانهای بتنی فولادی

مقدمه : هر ساختمان از ابتدای فکر احداث آن مراحل برنامه ریزی ، مطالعه ،مدل سازی وتحلیل ،طراحی ،اجـراء ، بهـره بـرداریونگهداری را طی می کند .بهره برداری از ساختمان تا زمانی که بتواند به وظایفش عمل کند ادامه می یابد.عمر مفیـد یـکساختمان از زمان بهره برداری تا مدت زمانی...