بررسی اشتباهات متداول در طراحی ساختمانهای بتنی فولادی

بررسی اشتباهات متداول در طراحی ساختمانهای بتنی فولادی

مقدمه : هر ساختمان از ابتداي فکر احداث آن مراحل برنامه ریزي ، مطالعه ،مدل سازي وتحلیل ،طراحی ،اجـراء ، بهـره بـرداريونگهداري را طی می کند .بهره برداري از ساختمان تا زمانی که بتواند به وظایفش عمل کند ادامه می یابد.عمر مفیـد یـکساختمان از زمان بهره برداري تا مدت زمانی...